De overheid biedt Cambium een grote mate van autonomie. Het gevolg hiervan is dat Cambium de organisatie en het beheer op orde moet hebben en daarbij het geld zorgvuldig dient te besteden. Uitgangspunt voor een gezond bestuurlijk beleid is dat het dienstbaar is aan de onderwijsactiviteiten en doelmatig wordt uitgevoerd.

Onderwijshuisvesting

De wetswijziging die in 2015 is ingegaan vereist dat Cambium een visie en beleid heeft op huisvesting. Het onderhoud van de gebouwen is niet langer belegd bij de gemeente maar valt ook onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.

Financiën Passend onderwijs

Met passend onderwijs heeft Cambium de uitdaging om een leerling die ondersteuning nodig heeft een passende plek te bieden. Stichting Cambium wil niet alleen voldoen aan de zogenaamde zorgplicht, maar heeft ook de ambitie om actief te participeren in het regionaal samenwerkingsverband (SWV). Naast de invoering van de zorgplicht heeft er een grote budgettaire verschuiving plaatsgevonden. Voor wat betreft de bekostiging van ondersteuning is binnen het samenwerkingsverband gekozen voor het principe “geld volgt kind”. Dit betekent dat scholen lokaal zelf de regie gaan voeren over de ondersteuningsbudgetten. Daarmee komt de directe bekostiging van ondersteuningsarrangementen op het niveau van de school en het daaraan verbonden bestuur te liggen. Dit uitgangspunt past uitstekend bij de visie van Stichting Cambium en het SWV, omdat het toekennen van financiële middelen direct aan de scholen een belangrijke stap is in het organiseren en uitvoeren van maatwerk in de klas.

Leerlingendaling

Demografische ontwikkelingen laten zien dat er sprake is van leerlingenkrimp. Er worden in onze regio minder kinderen geboren en daarmee zal de behoefte aan basisonderwijs afnemen. Als Cambium maken wij ons sterk voor het behoud van onze scholen, ook in de kleine kernen. Dit omdat wij van mening zijn dat onze scholen een belangrijke maatschappelijke functie hebben en van toegevoegde waarde zijn voor de gemeenschap. Het is onze uitdaging om onze scholen zo in te richten dat wij kunnen voldoen aan onze opdracht op de korte en de lange termijn. Daarbij houden wij rekening met de ontwikkelingen in de omgeving. Tegelijkertijd zijn onze eigen ambities leidend.