Personeel – professionaliteit met passie

Onze opdracht en onze ambities vragen andere uitdagingen van leerkrachten dan voorheen. Als wij beter willen inspelen op de verschillende interesses en mogelijkheden van leerlingen en de snel veranderende maatschappij, heeft dit grote impact op inhoud en aanbieding van het onderwijs: verbreding aanbod, omgevingsgericht, nieuwe media en informatietechnologie. De rol van de leerkracht verandert in bepaalde situaties van leraar naar coach. Leerkrachten zorgen ervoor dat leerlingen kunnen leren op een manier die bij hen past, die uitdaagt en prikkelt, verwondering brengt en ruimte geeft om invloed te hebben op het eigen leerproces. Dat vraagt flexibiliteit van leerkrachten en focus op nieuwe systemen en nieuwe ontwikkelingen. Het vraagt van leerkrachten gericht te zijn en blijven op maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen en in staat te zijn relevante ontwikkelingen in te passen in het onderwijsaanbod. Cambiumleerkrachten kunnen zich inleven in de leerlingen, zij zijn betrokken en kunnen goed luisteren en reflecteren; zij leiden vanuit liefde. Wat wij verwachten van onze medewerkers leggen wij per functie vast in een competentieprofiel. Daarbij gaan wij voor onze leerkrachten uit van de hierboven genoemde kwaliteiten en het beroepsprofiel van de leerkracht PO. Van Cambium vraagt dit haar medewerkers hierin goed te begeleiden. Wij bieden daarom voldoende mogelijkheden om te werken aan de eigen professionele ontwikkeling. Wij streven ernaar een goede werkgever te zijn en onze medewerkers zo te faciliteren dat zij in staat zijn om, vanuit de visie van Cambium, hun kennis, vaardigheden en talenten te ontwikkelen om deze zo goed mogelijk in te kunnen zetten.

De uitdaging van Cambium

Groeien is bij Cambium een proces, dat alleen kan bestaan als alle betrokken professionals elkaar aanspreken op hun lerend vermogen, al naar gelang de eigen rol en plek in het team. De gesprekkencyclus gericht op enerzijds de passie voor het kind en het vak en anderzijds op de professionele ontwikkeling speelt hierin een prominente rol. In een betrokken en resultaatgericht team neemt feedback als vanzelf de vorm aan van feedforward – positief en met het oog op morgen. De ander dienend met de eigen expertise en specialisatie, als ook je collega vragend om ondersteuning op punten waarmee jezelf (voorlopig) minder uit de voeten kunt. Dit altijd met het oog op het belang van de kinderen die aan onze verantwoordelijkheid zijn toevertrouwd! Personeel is bij Cambium dan ook geen afdeling, maar een aandachtsveld van en voor alle betrokkenen. Elke vakman en vakvrouw is gespitst op zijn of haar eigen welbevinden en ontwikkelmogelijkheden, maar ook op die van de collega’s.