Op onze scholen gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van Stichting Cambium. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen wij persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie daarvan.

Doelen voor registratie

In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze scholen de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van u als ouders/verzorgers zoals bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze scholen gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens en bijvoorbeeld dyslexie, ADHD of allergieën. De leerlinggegevens en de vorderingen van de leerlingen worden opgeslagen in ons digitale administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de betreffende school. Een beperkt aantal persoonsgegevens wordt gedeeld met het stafkantoor in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als hij of zij inlogt. Wij hebben met deze leveranciers in zgn. verwerkersovereenkomsten duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.

Inzage in gegevens

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. In het privacyreglement van Stichting Cambium staat beschreven hoe wij op school omgaan met leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement kunt u hieronder vinden. Voor vragen met betrekking tot dit document kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau van Stichting Cambium: secretariaat@stichtingcambium.nl.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij bij de inschrijving uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig hiermee omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leraar/lerares van uw kind. Dit is overigens ook van toepassing op de persoonsgegevens zoals hierboven omschreven.

Klik hier om het privacyreglement te downloaden